Vänsterpartiet i Karlskrona

SARAS BUDGETTAL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 20111128

Kategori: Politik - Blekinge

Ordförande, ledamöter, åhörare press.
Yrkar bifall till Landstingstyrelsens förslag i ärende nr.7,8,9
”Aldrig, trodde jag, Sara, att jag skulle få uppleva det som händer i våra dagar…
Den gamla goda tiden, säger en del, men det var ingen god tid för oss som växte upp med fattig-Sverige, med hög arbetslös, när vi inte hade mat på bordet utan man fick gå till Fattigvården för att få en hink med soppa. Sen byggdes Folkhemmet upp, fortsatte han med rätten till arbete, skola och sjukvård värdig en välfärdsstat, barnbidrag osv. Och nu när man läser tidningarna och ser på TV hur barnfattigdomen brer ut sig och hur vi gamla behandlas, jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta. Som när din mormor blev sjuk, 56 år gammal. Då fick jag vara med henne vid alla behandlingar i Lund och hennes sista tid fick jag bo hos henne på sjukhuset. Men om detta hade varit idag så hade mormor väl knappast blivit sjukskriven mer än de speciella dagarna för hennes behandling och jag, jag hade aldrig fått vara nära henne, hennes sista år. Sen blir han tyst ett tag. Denne humoristiske man, ser med ens bekymrad ut”.
Han är snart 84 år, min morfar.
Det kan tyckas märkligt att jag som är bland de yngsta i denna församlig ska behöva påminna er om hur det var förr…
Landstinget Blekinge står inför ett vägskäll, att behöva göra en skattehöjning innebär att täcka kostnaden för allas bästa. Att våga höja skatten är att ta ansvar för att trygga vår välfärd. Vårt budgetförslag är en ansvarfull budget för tryggare och rättvisare vård.
Vänsterparitet får ofta höra att vår enda lösning är att höja skatten. Men när det väl kommer till kritan och man tvingas välja mellan att skära ännu mer i befintlig verksamhet, vilket kan riskera försämring av patienssäkerhet, försämrad kvalité och försämrad tillgänglighet eller att se till så att vi bibehåller en bra sjukvård. Då är valet lätt för mig. Men ingen ska tro att beslutet är lätt. Vi vet att det är de som har minst som drabbas hårdast. Men vi vet också att människor som har minst behöver mest, låt oss ge tillbaka till dessa människor vad de behöver.
Gemensamt ägande måste vara den bärande stommen i den Svenska hälso- o sjukvården. Oppositionens olika budgetförslag pekar på att lösningen ligger i att privatisera, skapa större tillgänglighet och mångfald. Eller så ser man kortsiktigt och vill bolagiserar våra fastigheter fast att man vet om att redan 2013 kommer det att slå tillbaka med minusresultat. Om man läser Peter Liljas senaste månadsbrev så kan man se att han konstaterar att tillgängligheten har ökat. Inom vissa områden har vi mycket god tillänglighet, och för er som tycker om att göra jämförelser så har vi inom psykiatrin och i den offentliga primärvården bra resultat vid en nationell jämförelse.
Det kanske inte heller ligger i tiden att slå på stora trumman och kräva andra aktörer i vården tillförmån för valfriheten.
De senaste veckorna har skandalerna haglat, mest över det privata vårdföretaget Carema. Det har förvisso handlat om äldreomsorgen och om sjuksköterskor som tvingas väga böljor för att var så kostnadseffektiva som möjligt. Men vi har även sätt likande exempel inom skolans värld där privata ägare tar ut mångmiljonbelopp i rena vinster. Riskkapitalister som sattsar pengar på den svenska välfärden och som tar ut fantasibelopp från våra skattefinansierade verksamheter rakt ner i egna fickor.  Ända kämpar den moderatstyrda regeringen med att införa mer privatiseringar inom alla tänkbara områden. Med regeringens politik har den privata konsumtionen tillåtits att öka på bekostnad av bland annat hälso- o sjukvården. I och med detta minskar möjligheterna att satsa på en bättre och utbyggd välfärd och en rättvis fördelning. Ojämlikheten breder ut sig, inkomstskillnaderna ökar och samhället dras isär.
Och så beskylls vi för att vara oansvariga!
Jag ser framemot att under 2012 kunna följa arbetet med att stärka vår äldresjukvård, där vi kommer att införa särskilda vårdplatser för äldre mulitsjuka. Jag ser även framemot att följa det förebyggande hälsoarbetet med samtal om levnadsvanor för att uppnå målet ” friskast i Sverige” och jag ser framemot att fortsätta arbetet med en offensiv miljöpolitik. Bara för att lyfta några prioriteringar i vårt budgetförslag.
Min snart 84 årige morfar betalar mer än gärna skatt, bara han vet att den går till det genensamma. Min morfar får här idag representerar alla dessa äldre människor som byggt upp vårt samhälle, många gånger under knappa förhållande och stora umbäranden. Det finns ett värde jag vill att vårt samhälle ska visa uppskattning och tacksamhet för.
Min morfar ger mig kraft för att kämpa för solidaritet, rättvisa, jämlikhet.
Vi har att ta ansvar för en god välfärd, en trygg ålderdom, en god sjukvård för alla
Solidaritet är ordet, gemensamt tar vi ansvar och betalar vad det kostar
Det är fint att betala skatt
Det är fint att dela med sig
Det är en glädje att få ta ansvar
Tack för ordet!

KOMMUNFULLMÄKTIGE 20111124

Kategori: Politik - Karlskrona

Idag 10 timmars kommunfullmäktige. Med långa (och ibland hetska) debatter.


(V)i höll vår linje att  frågor som rör det allmänna bör betalas  och ansvaras för gemensamt.  Detta gjorde bl.a att vi yrkade avslag på både bildandet av ett näringslivsbolag (V säger: Ta vara på o utveckla det näringslivsarbete vi har inom vår gemensamma kommunala verksamhet) och parkeringsstrategin (V säger: väg- o parkunderhåll bör betalas via skatten, dessutom vill vi se ett tydligare miljöfokus som bättre o billigare kollektivtrafik).
Kommunfullmäktige röstade för återremiss på förslaget att bilda näringslivsbolag (S förslag). Parkeringsstrategin gick igenom med ändringar från SD som femklövern öppet stödde.

(V)ÅRT YRKANDE I BARN- O UNGDOMSNÄMNDEN 20111123

Kategori: Politik - Karlskrona

Ang. Ärende: Bättre skola 2012


Bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas

Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hon förstår, desto större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Friheten och inflytandet ökar. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större. Vi kan inte vänta med satsningar som rör våra barn och ungdomar till i morgon – barndomen är nu. Det måste vara självklart att alla barn ska ges samma möjlighet till utbildning och kunskap. Att alla barn ska känna sig trygga och sedda. Det är vår skyldighet att skapa de bästa förutsättningar för varje barn att utvecklas.


Ett fungerande centrum och levande byar och öar

Vi är alla kommuninvånare och det innebär att det måste planeras för oss alla, oavsett var vi bor. Valet av bostads- eller arbetsort ska inte behöva begränsas av yttre faktorer. Det är inte vår uppgift att tala om var den bästa livskvaliteten finns. Vår uppgift är att bygga möjligheter för de som bor i kommunen att skapa den. Skolan har en nyckelroll vad gäller utvecklingen såväl på landsbygden, som i staden. Har vi ambitionen att (hela) kommunen ska växa till 100.000 invånare till 2030, måste vi även ha ambitioner när det gäller skolan.


Höjd ambitionsnivå

För att öka måluppfyllelsen i skolan krävs ett målinriktat kvalitetsarbete. Ett kvalitetsarbete som måste ske på en trygg grund. Förutom att ta reda på bl.a. vad forskningen säger och vad andra kommuner gjort, måste vi även involvera våra elever, föräldrar, anställda inom skolan och andra som kan ha betydelse för skolans utveckling på ett tidigt stadium och återkommande.  För att nå framåt måste finnas en startpunkt. Så, förutom en diskussion om kvalitet belyst ur flera perspektiv och analys av trender, är en nulägesanalys central.


Barn- och ungdomsnämnden beslutar:

- Att det kvalitetsarbete som påbörjats fördjupas och att fler aspekter och perspektiv tas in i utredningen

- Att skolorganisation och elevpeng förblir oförändrade under utredningstiden (höjningar av elevpengen kan dock tillåtas)


Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:

- Att den kommunala skattesatsen vid december månads kommunfullmäktige regleras till 21,39% (+20 öre) för budgetår 2012

- Att barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 22 miljoner kronor för budgetår 2012

- Att det särskilda skärgårdsbidrag som betalas ut till Aspöskola permanentas