Vänsterpartiet i Karlskrona

Tonnie Philipssons Tal

Kategori: Politik - Karlskrona

Kamrater 

Klasskamp för mig handlar om att minska klyftorna  
mellan dem som har och dem som inte har. 
Det handlar om att se individen och ge alla människor samma möjligheter 
Rätten till bostadbarnomsorgskolaarbete och vård 
Samt rätten till skälig pension som man kan leva  efter att ha slitit hela sitt liv. 

En ekonomi för alla 
Där man betalar efter förmåga och får efter behov.  

Kamrater 

Karlskrona växer och fler vill bosätta sig i vår kommun.  
Detta är bra för Karlskrona  
Vänsterpartiet är medvetna om att det behöver byggas fler bostäder 
Men i en bostadsmarknad för alla, måste det också byggas hyresrätter.   
Detta betyder INTE att vi måste sälja ut kommunala hyresrätter.   
Detta är varken socialt- eller ekonomiskt hållbart.   

Tidigare erfarenheter visar att det ofta leder till höjda hyror  
Vi vet också att nybyggda hyresrätter blir dyrare 
En annan risk är att man kan komma att behöva höja hyrorna med upp till 10 %  
Detta för att upprätthålla de underhållsnivåer man har idag 
samt de stambyten som nu är aktuellt i Kungsmarken.  
Risken med att sälja ut är alltså att vi får en generell hyresökning i kommunen.   
Detta ska inte Karlskrona kommun bidra till.   
Det missgynnar dem med lägst inkomst.   
Förutom en svårare ekonomisk situation,   
leder det också till en rundgång i systemet:  
Det vi kortsiktigt tjänar på försäljning,  
kan långsiktigt  ge ökade utbetalningar i ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag.  
Framförallt: Alla ska känna att de har förutsättningar att bo i Karlskrona  

 

Kamrater 
Det finns inga garantier för att de sålda lägenheterna INTE omvandlas till bostadsrätter. Då skulle antal hyresrätter i kommunen minska. 
Då är kommunens syfte med försäljningen helt poänglös.  
Driftsnettovinsten hos Karlskronahem ligger på 104 Miljoner kronor.  
25 % av denna vinst försvinner efter försäljningen. 
Dessa pengar borde användas till nyproduktion både nu och i framtiden. 
Detta är ett i längden mer hållbart sätt att bedriva social och ekonomisk bostadspolitik.  

 Kamrater 
Är det rimligt att bygga 400 lägenheter om man måste sälja av gamla lägenheter.  
Är inte Karlskronahems syfte att tillhandahålla lägenheter som alla kan bo i.  
Främst dem som inte har ekonomiska möjligheter att själva köpa sig en bostad?  

Som del av AB Karlskronahems uppdrag ligger ett bostadssocialt ansvar.  
Det innebär till exempel stöd till Karlskrona kommuns förvaltningar men också samarbeten med Migrationsverket m fl kring bostäder för specifika grupper i samhället.  
Indikationer från bl a Socialförvaltning & Funktionsstödsförvaltningen är att detta behov ökar.  
I dagsläget hyr Karlskrona kommun och Migrationsverket 224 lägenheter av AB Karlskronahem.   

Kamrater 

Arbetsmarknad & arbetsliv är viktiga i en socialistisk, feministisk och antirasistisk rörelse 
Rikedomar och välstånd skapas genom människors arbete.   
Arbetet ger möjlighet till delaktighet i samhällslivet.  
Egen försörjning är grunden för personlig frigörelse och självständighet.   

Vänsterpartiet tillhör arbetarrörelsens politiska gren.   
Därför är fackföreningsrörelsen en naturlig samarbetspartner för oss.   
Vi försvarar den svenska modellen på arbetsmarknaden  
eftersom den har bidragit till bättre villkor och till ökad facklig organisering.   
Tillbakapressandet av fackföreningsrörelsen måste vändas,   
Vänsterpartiet agerar politiskt för att stärka fackföreningsrörelsen och underlättar organisering.    

Kamrater 

Den höga arbetslösheten har inneburit att arbetsgivarnas makt ökat och att anställningarna har blivit allt otryggare.  
Användandet av olika former av outsourcing har ökat,  
vilket ytterligare minskat anställningstryggheten.  
Arbetsgivarna friskriver sig från ansvar genom kedjor av kontrakt med underleverantörer.    

De otrygga anställningsvillkoren är kopplade till klass, kön, etnicitet, funktionsvariation och ålder.  
Det gäller också den fysiska och psykiska arbetsmiljön.  
Bland grupper med svag ställning är otryggheten som störst.  
Denna utveckling på arbetsmarknaden påverkar sociala relationer och maktförhållandet i hela samhället.  
Den som går långa perioder utan fast anställning får också en svagare anknytning till socialförsäkringssystemen och en längre väg till facklig organisering.    

Kamrater 

Tillsvidareanställningen som norm på arbetsmarknaden måste återupprättaBemanningsföretag & allmän visstidsanställning skall motarbetas och i förlängningen förbjudas.  

Arbetsgivarens möjlighet att med hjälp av bemanningsföretag kringgå lagar och avtal samt försvaga arbetarkollektivet, måste begränsas med den arbetsrättsliga lagstiftningens hjälp.  
Lagen ska stärka fackens inflytande över arbetsmiljön och förhindra arbetsgivarens praktiska ansvarsfriskrivelse genom olika kedjor av kontrakt. 

Kamrater  

Vi måste sluta se människor som kostnader och istället se dem som resurser.  
Därför är det oerhört viktigt att alla möts med respekt och tilltro.  
Idag jagas människor av Försäkringskassan för att de behöver minska sina kostnader.  
På direkt direktiv från både nuvarande och tidigare regering.  
Trots att en legitimerad läkare har givit dig en sjukskrivning så kan Försäkringskassan trots detta utan att träffa personen i fråga neka dig sjukersättning.   
Detta är inhumant och måste  få ett slut.  

Kamrater 

Slutligen vill jag tacka er för att ni kommit hit och vill fira arbetarnas högtid 1:a Maj med oss. 

Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra vår rörelse ännu starkare. 

Om var och en av oss kan övertyga en annan kamrat till att rösta på Vänsterpartiet så kan vi dubbla vår styrka och få mer inflytande att förändra samhället och Karlskrona på det sätt som vi vill ha det. 

Nästa år är det val. Jag uppmanar er alla att gå till valurnan.  
Demokratin får aldrig ge vika. 

Till sist vill jag bara nämna det glömda valet. Höstens kyrkoval. Vänstern i svenska kyrkan ställer upp i valet som en motpol mot SD som i år beslutat sig för att kraftsamla för att göra Kyrkan till sin. De vill stoppa den öppna kyrkans humana rörelse från att hjälpa alla människor och från att vara öppen för alla dem som söker skydd och hjälp. Det vill vi motverka. Vill ni prata om valet så finns jag tillgänglig runt vårt tält.  

Tack kamrater och på återseende. 

 
Kommentera inlägget här: