Vänsterpartiet i Karlskrona

BEGÄRAN OM BUDGETJUSTERING (KS 111129)

Kategori: Politik - Karlskrona

På kommunstyrelsen i november behandlades vår begäran om budgetjustering för ett krafttag i kvalitetsarbetet i våra kommunala skolor. Vid votering röstade femklövern (alliansen + miljöpartiet) mot vår begäran och socialdemokraterna lade ner sina röster. (V)i fick alltså inte genom vår begäran, men vi kämpar vidare!
 

Begäran om att väcka frågan om budgetjustering

Bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas
Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hon förstår, desto större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Friheten och inflytandet ökar. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället blir större. Vi kan inte vänta med satsningar som rör våra barn och ungdomar till i morgon – barndomen är nu. Det måste vara självklart att alla barn ska ges samma möjlighet till utbildning och kunskap. Att alla barn ska känna sig trygga och sedda. Det är vår skyldighet att skapa de bästa förutsättningar för varje barn att utvecklas.

Ett fungerande centrum och levande byar och öar
Vi är alla kommuninvånare och det innebär att det måste planeras för oss alla, oavsett var vi bor. Valet av bostads- eller arbetsort ska inte behöva begränsas av yttre faktorer. Det är inte vår uppgift att tala om var den bästa livskvaliteten finns. Vår uppgift är att bygga möjligheter för de som bor i kommunen att skapa den. Skolan har en nyckelroll vad gäller utvecklingen såväl på landsbygden, som i staden. Har vi ambitionen att (hela) kommunen ska växa till 100.000 invånare till 2030, måste vi även ha ambitioner när det gäller skolan.

Höjd ambitionsnivå
För att öka måluppfyllelsen i skolan krävs ett målinriktat kvalitetsarbete. Ett kvalitetsarbete som måste ske på en trygg grund. Förutom att ta reda på bl.a. vad forskningen säger och vad andra kommuner gjort, måste vi även involvera våra elever, föräldrar, anställda inom skolan och andra som kan ha betydelse för skolans utveckling på ett tidigt stadium och återkommande. För att nå framåt måste finnas en startpunkt. Så, förutom en diskussion om kvalitet belyst ur flera perspektiv och analys av trender, är en nulägesanalys central.

Med anledning av att det kvalitetsarbete som påbörjats fördjupas och att fler aspekter och perspektiv tas in i utredningen om hur kvalitén och måluppfyllelsen i den kommunala skolan ska öka och kunna fungera som en viktig motor i kommunens tillväxt (den sociala, ekologiska som ekonomiska), samtidigt som skolorganisation och elevpeng förblir oförändrade under utredningstiden (höjningar av elevpengen kan dock tillåtas) önskar Vänsterpartiet att frågan om nedanstående budgetjustering väcks vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-29 för beredning till beslut på kommunfullmäktige 2011-12-15.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta:
- Att den kommunala skattesatsen vid december månads kommunfullmäktige regleras till 21,39% (+20 öre) för budgetår 2012
- Att barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 22 miljoner kronor för budgetår 2012