Vänsterpartiet i Karlskrona

BUDGETFÖRKLARING

Kategori: Politik - Karlskrona

Vi ser att den styrande majoriteten har föreslagit en skattehöjning i sitt budgetförslag. Vänsterpartiet ser inte skattehöjning som något som ska ske per automatik och utan eftertanke, men med tanke på vilka utmaningar vår kommun står inför och de resurser vi (inte) har för att kunna lösa detta, är en skattehöjning i nuläget nödvändigt. Faktiskt i vissa fall livsnödvändigt.

Vänsterpartiet är dock tveksamma till om den skattehöjning som föreslås är tillräcklig. Särskilt med det politiska kaos som råder i Sveriges riksdag, där Sverigedemokraterna tillsammans med alliansen valde bort en budget som direkt skulle gynna kommunerna och dess invånare. Exempelvis genom fler undersköterskor i äldreomsorgen, mer resurser till skolan, permanent stöd till kvinnojourerna och lägre taxa i kulturskolan. Karlskrona och karlskronaborna skulle också ha gynnats av att grundnivån i föräldraförsäkringen höjdes, underhållsstödet för ensamstående föräldrar ökades, pensionärerna fick sänkt skatt samtidigt som bostadstillägget för pensionärer ökade. Även en höjning av golv och tak i a-kassan och höjd sjuk- och aktivitetsersättning skulle gynnat inte bara enskilda karlskronabor, utan också exempelvis kommunens budget för ekonomiskt bistånd. Nu är allt detta nerröstat.

Det är alltid svårt att säga något om framtiden, men det har aldrig varit svårare än nu. Förutom den ovan nämnda budget- och regeringskrisen är det även osäkert när (eller om) vissa av de betalningar som femklövern räknade in i sin budget kommer kommunen till del eller blir ytterligare ett hål att fylla. En ny nämndsorganisation gör också att det är osäkert hur budgetramarna egentligen bör se ut.

Vänsterpartiet erkänner att vi med så många osäkerhetsfaktorer inte funnit det möjligt att skapa en trovärdig sifferbudget. Vi kommer dock att under 2015 vara ett oppositionsparti som kommer att påminna den styrande majoriteten om att vi behöver, inte bara ett ekonomiskt hållbart Karlskrona, utan också ett ekologiskt och inte minst socialt hållbart Karlskrona.

 

Vänsterpartiets visioner

En socialtjänst med bra förutsättningar

Vänsterpartiet kommer att bevaka att den kommission om socialtjänsten, som vi föreslog i valrörelsen, blir en genomgripande kommission där de anställdas och klienternas perspektiv tas till vara såväl som tillgänglig forskning. Vänsterpartiet kommer att jobba för att socialtjänsten i Karlskrona blir en arbetsplats med trygga medarbetare vilka har de förutsättningar de behöver för att ge en kvalitativ hjälp till de människor de möter - både "akut" OCH förebyggande. Vår vision är att Karlskrona ska ha Sveriges bästa socialtjänst.

 

En äldreomsorg med valfrihet

Vänsterpartiet kommer att bevaka att ofrivilliga delade turer, ofrivillig varannan helgtjänstgörning och ofrivillig deltid försvinner för de som arbetar inom äldreomsorgen. Vi kommer att jobba för att de äldre får äkta valfrihet, dvs. får större möjlighet att välja aktiviteter efter eget intresse och behov. Vänsterpartiets vision är att vi skall ha en äldreomsorg som möjliggör en relation mellan personal och de äldre som är såväl motiverande som stimulerande. Att vi får en äldreomsorg, som av både brukare, anhöriga och anställda ses som Sveriges bästa.

 

En utvecklande förskola och skola

Vänsterpartiet kommer att bevaka att elevhälsovården stärks, såväl inom förskola, grundskola som gymnasium. Vi kommer att jobba för att förskola och skola får de resurser som behövs för att alla barn och ungdomar ska få bästa förutsättningar att utvecklas. Vänsterpartiets vision är att Karlskrona ska ha Sveriges bästa förskola, grundskola och gymnasium, både för våra barn och ungdomar och de som jobbar inom dessa verksamheter.

 

En levande kommun

Vänsterpartiet kommer att bevaka att landsbygdens och skärgårdens villkor tas tillvara, såväl som stadens. Vi kommer att jobba för att det ska vara möjligt att leva i alla delar i kommunen. För bättre kollektivtrafik, fler hyresrätter (även utanför innerstan) och att klimatsmart byggande premieras. Vänsterpartiets vision är en levande kommun som är Sveriges miljö- och klimatvänligaste.

 

En kommun för alla

Vänsterpartiet kommer att bevaka att tillgängligheten ökar, det innebär bl.a. att alla ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Vi vill jobba för att fler arbetstillfällen för funktionsnedsatta skapas. Vi vill även jobba för ökat stöd för föreningslivet. Vänsterpartiets vision är att Karlskrona ska bli Sveriges bästa kommun att leva i oavsett vem du är, vilka behov du har eller vilka intressen du har.

 

 

Politik är att vilja

Våra visioner kan kanske låta ouppnåeliga. Men vi är övertygade om att vi genom en politik byggd på solidaritet, rättvisa och jämlikhet kan nå dem - om vi beslutar oss för att göra det. Vi är inte bara ett parti som vill se Karlskrona som Sveriges bästa kommun, vi är beredda att göra något för att vi ska komma dit också.

 

För vi vet att arbetslöshet, bostadsbrist och en nedmonterad välfärd inte skapas av ungdomar, inte av sjukskrivna eller äldre och inte av de som flytt till vårt land. Det skapas direkt och indirekt av politiska beslut, liksom politiska beslut kan göra något åt detta. Därför ser vi allvarligt på politiker som har resignerat och målar ut de, som inte sitter vid makten, som problem.

 

Det är inte individerna som drabbar samhället, men ett samhälle som inte fungerar kan drabba individerna. Vänsterpartiet i Karlskrona kommer att jobba för att det inte ska behöva bli så!