Vänsterpartiet i Karlskrona

Kulturhus/Kulturkvarter i kvarteret Bonde

Kategori: Politik - Karlskrona

Ulf Hanssons inlägg i Kommunfullmäktige i Karlskrona den 17:e mars 2016
 
Ärende 33 KF 2016-03-17.
 
 

Vänsterpartiet yrkar avslag på att-sats ett och två i ärendet.
(Det handlar om att riva upp tidigare beslut om lokalisering till Kungsplan och att istället bygga i kvarteret Bonde).

Vänsterpartiet yrkar istället på att inriktningsbeslutet om att lokalisera ett nytt Stadsbibliotek/Kulturhus till Kungsplan alltjämt ska gälla och att en arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta vidare med projektet.

Vi bedömer att en lokalisering till Kungsplan är mer ändamålsenlig och inget har hänt under de två senaste åren sedan senaste Styrgruppen avslutade sitt arbete som förändrar detta.

I Visionsrapporten Kulturhus i Karlskrona 2013/2014 talas om att en nybyggnation skapar inramning av hela området kring Pottholmen och Hoglands park och blir en central del i det flöde som bildas kring Trossös norra del.

Vi ansåg att blanda bostäder, kommersiella verksamheter med offentlig service är en viktig del för att skapalevande stadsdelar.

Stortorget var ju en av de platser som diskuterades i början av den första Styrgruppens arbete, men då tyckte majoriteten att Kungsplan var en bättre placering.

Under 2006-2008 arbetade dåvarande styrgruppen i sin planering fram tankar på innehåll och placering.

Förstudier av lokalisering genomfördes och det fanns en dialog mellan styrgruppen, samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

En omfattande medborgardialog genomfördes med offentliga samtal och utställningar.

Ett beslut om lokaliseringen togs sedan av Kommunfullmäktige hösten 2008.

Tanken var att kulturhuset skulle innehålla bibliotek, konsthall, kulturskola, black box, café och restaurang, offentliga arbetsrum, allmänna utrymmen och annat.

Även om kommunstyrelsen beslutat att göra en fördjupad utredning av innehåll och funktioner anser vi fortfarande att alla de funktioner som styrgruppen bedömde skulle ingå blir svårt att rymma i ett kulturkvarter.

Kompletteringar av funktioner måste göras i framtiden vilket förstås kostar. Vi frågar oss alltså om kostnaden blir lägre i slutändan?

Bygger vi nytt på Kungsplan har vi möjlighet att skapa en byggnad med större flexibilitet inför framtiden.(Vårt nuvarande bibliotek invigdes 1959). Vår målsättning är ju att skapa en modern mötes- och arbetsplats.

När vi bygger nytt ska vi bygga hållbart. Exempel på ett hållbart byggande är biblioteket i Visby/Almedalen dit Styrgruppen fick möjlighet göra ett studiebesök för några år sedan.