Vänsterpartiet i Karlskrona

Budgettal i Budgetfullmäktige (KF) 20170620

Kategori: Allmänt

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. Ett samhälle för alla – inte bara för några få. 

Idag är ovanförskapet som är det största problemet, inte utanförskapet. Ekonomin för kommunerna förutspås bli sämre de kommande åren. Därför är det extra viktigt att samtliga partier på nationell nivå enas om krafttag mot ovanförskapet – mot att pengar som tillhör vår gemensamma välfärd göms undan i skatteparadis. Nyligen kom en forskningsstudie som visar att de allra rikaste undanhållit mer än 30 procent av den skatt de skulle betalt. Det innebär att det finns miljarder som skulle kunna användas för vår gemensamma välfärd. På nationell nivå arbetar Vänsterpartiet för att hämta hem dessa pengar. Vänsterpartiet arbetar också för att våra gemensamma skattepengar inte ska gå till skatteparadis genom att riskkapitalister profiterar på välfärden. Det finns pengar, så vi ska inte behöva betala med sänkta löner, större skolklasser, fattigpensionärer eller neddragningar för de som behöver stöd. Det är möjligt med en ekonomi för alla – inte bara för några få. 

Vänsterpartiet ser en kommunal verksamhet där de anställda gör fantastiska insatser varje dag inom olika områden för vår gemensamma välfärd. För att Karlskrona kommun ska vara en kommun där våra anställda vill vara kvar, kan jobba utan att bli sjuka och vi kan rekrytera nya medarbetare krävs att vi har en arbetsmiljö som är hållbar. Utan våra medarbetare stannar kommunen. Vänsterpartiet vill införa försök med 30 timmars arbetsvecka. Ett arbetsliv för alla – inte bara för några få. 

En bra utbyggd välfärd utjämnar skillnader i levnadsstandard och gynnar alla kommuninvånare, men framförallt barn, unga och kvinnor. Det handlar om fördelning av resurser och tillräckliga resurser. Det behövs fler anställda för att ge vård och omsorg av bra kvalitet. Äldre som får äkta valfrihet, dvs. får större möjlighet att välja aktiviteter efter eget intresse och behov. Inom socialtjänsten måste personalen ges möjlighet att verkligen hjälpa och stödja. I skolan skulle färre barn i klasserna ge pedagogerna större möjlighet att ge varje barn det stöd det behöverAlla skolor ska vara bra skolor. Det behövs ett levande fritidsliv, där kultur och idrott får finnas utan att den grundläggande välfärden trängs undan och där alla får chans att delta. Funktionsstödsnämnden behöver en pott för oförutsedd volymökning – det går liksom inte att neka det åttonde barnet stöd bara för att den satta ramen endast räcker för sju. Alla ska känna att de har förutsättningar att bo i Karlskrona. Vänsterpartiet vill ha en kommun för alla – inte bara för några få. 

Vi vill ha ett Karlskrona där var och en som bor här, och som kommer hit, kan och får bidra till en stad där möjligheter ges. Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet. De flesta av oss behöver hjälp med någonting, någon gång. Vi ska alla kunna känna oss trygga i att vi inte lämnas utan den hjälpen när vi som mest behöver den – det är en välfärd att lita på.  Det är en välfärd för alla – inte bara för några få.  

Bifall Vänsterpartiets budget.