Vänsterpartiet i Karlskrona

Äldrenämnden 2015-12-16 internbudgeten.

Kategori: Politik - Karlskrona

I Göteborg har det under 2015 genomförts ett projekt med 6­timmarsarbetsdag på Svartedalens äldreboende som har ett 60­tal anställda. Man ökade personalstyrkan med 14 personer och hade en budget på 8 miljoner. Efter 6 månader hade sjukfrånvaron minskat från 13,8% till 5,3%. Nettokostnaden för försökets första 6 månader var 1,3 miljoner. Ytterliggare uppföljningar från detta projekt kommer presenteras fortlöpande.

Regeringen har beslutat att ge kommunerna stimulansmedel för ökad bemanning vilket ger Karlskrona 13,7 miljoner under 2016. 

Vänsterpartiet yrkar

att en utredning skall göras för att se vad 6­timmarsarbetsdag skulle kosta att införa inom äldreförvaltningen. Dels vad det skulle kosta i reda pengar och dels vad kostnadsminskningen i form av lägre sjukfrånvaro och bättre välmående hos de anställda förväntas bli.

att samma utredning också skulle ta fram kostnaden för ett försök med 6­timmars arbetsdag under ett års tid i den hemtjänstgrupp och det särskilda boende med högst sjukskrivningstal.

att nämda utredning presenteras för äldreförvalningen under försommaren 2016.

att äldrenämnden efter att utredningen genomförts tar ställning till att genomföra ett försök med 6­ timmars arbetsdag på ett särskilt boende och inom en hemtjänstgrupp under 2017 inom ramen av stimulansmedel för ökad bemanning.

 

Emma Hilborn

Särskilt yttrande ärende 3, Kunskapsnämnden 20151217.

Kategori: Politik - Karlskrona

Karlskronas tillväxt börjar med våra barns uppväxt

Världshälsoorganisationen skriver att det finns tre grundläggande skäl att satsa på barn och ungdomar: För det första har vi en moralisk och rättslig plikt att skydda och stödja barns och
ungdomars rättigheter, för det andra kommer en satsning på barn och ungdomar på sikt att leda till att vi framöver kommer att få ett sundare samhälle och som följd av detta sociala, samhälliga och individuella fördelar och för det tredje gynnar det ekonomisk utveckling och hållbarhet att rikta insatser mot individer när de är i livets viktigaste skede. Eller som man också skriver: Hälsan i barndomen bestämmer hälsan genom livet och in i nästa generation.

En viktig framtidsinvestering är en förskola och skola där alla barn och ungdomar får bästa förutsättningar att utvecklas. Vi vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor. Varje skola ska vara så bra att det blir naturligt att välja den som ligger närmast. Vi vill styra resurser dit behoven är störst, det innebär att skolpengen kompletteras med en betydligt större viktning för socioekonomiska faktorer. Antalet vuxna i skolan måste öka som kan se och möta barnen och ungdomarna som hela människor som har behov av kunskap, men också andra behov. Mer pengar måste satsas på skolan bl.a. att det ska för att kunna ge varje elev just det stöd den eleven eller den ungdomen behöver. Men också att elevhälsovården stärks. För att radera skillnaden i möjlighet till en bra utbildning. Till en bra framtid.

Vänsterpartiet ser positivt på att det finns en enighet i Kunskapsnämnden att arbeta aktivt med att stärka elevhälsan och det systematiska kvalitetsarbetet. Vi menar också att det nya
resursfördelningssystemet är ett steg i rätt riktning. Ett steg för att resurserna fördelas där de behövs, vilket ökar möjligheterna för alla barn i Karlskrona kommun.

Vänsterpartiet är däremot allvarligt bekymrade över den alltför låga ram som Kunskapsnämnden tilldelats i majoritetens budget, vilket nu ger konsekvenser i nämndens internbudget och därmed också för våra barn och unga. Redan när budgeten togs i juni fanns
signaler om att ramen för Kunskapsnämnden skulle behöva justeras upp, dessa signaler har visat sig riktiga. Dels för att stärka elevhälsan och kvalitetsarbetet, men framförallt för att vi,
glädjande nog, blivit fler kommuninvånare. Trots att det länge varit tydligt att mer resurser behövs för våra barns lärande och utveckling, gjordes inga ramjusteringar i november. Vi anser att ramjusteringar är en akut nödvändighet och yrkar därför:
ATT Begära hos kommunstyrelsen att bereda för beslut i kommunfullmäktige i januari 2016 om budgetjustering för 2016, där Kunskapsnämnden tilldelas en ramökning som innebär
elevpeng på minst samma nivå som 2015 samt ger förutsättningar för bibehållen kvalitet.

Åsa Gyberg-Karlsson, Vänsterpartiet