Vänsterpartiet i Karlskrona

Åtta timmars arbete är ingen naturlag

Kategori: Politik - Karlskrona

Svar till "Ger sex timmars arbete samma lön" BLT 10 maj.
 

Att vi ska arbeta just åtta timmar per dag är ingen naturlag.

 Som jag ser det finns det minst tre olika sätt att bekosta en arbetstidsförkortning och jag tänker mig att alla tre kommer användas i olika kombinationer.

 

Det första sättet, inom privat sektor, är klassisk fördelningspolitik. En större del av företagens vinster ska gå tillbaka till de anställda i form av kortare arbetstid.

 

Det andra sättet är att löneutvecklingen får stå stilla under några år och arbetstiden kortas istället. Den årliga genomsnittsliga lönehöjningen i Sverige har sedan 1995 varit 2,3 procent, vilket motsvarar en årlig arbetstidsförkortning på ca 0,8 timmar.

 

Ett tredje sätt är en lägre arbetslöshet och ett hälsosammare folk. Fler människor i arbete ger större skatteintäkter och mindre arbetslöshetsersättning, minskade sjukskrivningar och minskat behov av hälso- och sjukvård.

 Det finns också goda utsikter att kvinnornas pensioner kan öka med sex timmars arbetsdag. Att kvinnor i högre utsträckning än män arbetat deltid är ett av skälen till att kvinnor i genomsnitt hade 66 procent av mäns pension år 2012. En arbetstidsförkortning skulle innebära att en större andel kvinnor arbetar heltid.

 Idag blir många kvinnor sjuka av dubbelarbete. En arbetstidsförkortning för både kvinnor och män skulle innebära mindre dubbelarbete för kvinnor och med det lägre sjukskrivningstal, vilket också kommer inverka positivt på pensionen.

 

Partiföreningsordförande Emma Hilborn i BLT 2016-05-13